Hán Ngữ

春 香  夢

已 知 緣 分 斷 宮 商, 
  何 故 睡 中 會 見 常。
愛 在 朱 脣 膚 雪 細,
  癡 於 玄 髮 目 眉 長。
輕 聲 歌 曲 鄰 邊 耳,
  婉 貌 燕 鶯 隔 遠 方。
歡 迓 誰 迎 君 入 夢,
  春 風 吹 到 冷 情 娘。
好 冷 今 宵 別 緒 愁,
  再 生 憼 問 可 綢 繆。
夢 中 牛 織 締 緣 劫,
  約 在 銀 河 望 海 鷗。
賞 曲 鳳 凰 喧 太 極, 
  竪 棚 杏 李 閙 星 球。
同 扶 暮 世 紅 塵 路,
  焚 火 恩 情 戀 白 頭。
東 天 哲
Đường Thi TQ

七步詩 Thất Bộ Thi: Tào Thực

Sự việc và bài thơ này đầu tiên được thấy chép trong Thế thuyết tân ngữ. Tào Phi từng ra lệnh cho Tào Thực trong bảy bước phải làm một bài thơ với chủ đề anh em, không xong thì sẽ chém đầu. Tào Thực bước đi bảy bước và làm bài thơ này. Phi nghe xong, có ý thẹn liền tha tội chết cho Thực. Tào Thực mượn hình ảnh dùng cành đậu để nấu hột đậu để ám chỉ việc anh em tương tàn.

七步詩 

煮豆持作羹,
漉豉以為汁,
萁在釜下然。
豆在釜中泣,
本自同根生,
相煎何太急。

Thất bộ thi
Chử đậu trì tác canh,
Lộc thị dĩ vi trấp,
Cơ tại phủ há nhiên.
Đậu tại phủ trung khấp,
Bản tự đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp.
Dịch nghĩa
Đun đậu nấu làm canh,
Lọc đậu để lấy nước.
Cành đậu đốt ở dưới nồi,
Hạt đậu ở trong nồi khóc.
Vốn từ một gốc sinh ra,
Sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy?
Bài thơ này còn có một dị bản bốn câu được lưu truyền, chép trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung như sau:
煮豆燃豆萁,
豆在釜中泣。
本是同根生,
相煎何太急?
Chử đậu nhiên đậu ky,
Đậu tại phủ trung khấp.
Bản thị đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp?
Nấu đậu đun củi đậu,
Đậu ở trong nồi khóc.
Sinh ra từ một gốc,
Sao nỡ đốt nhau mau?)
Hán Ngữ

遙夜無睡

遙夜無睡
 朦 朧 无 睡 滿 更 長,
    眼 累 幽 懷 望 故 鄉。
 吵 吵 門 前 風 雨 冷,
    悠 悠 月 下 牡 丹 香。
 霧 融 霜 結 葉 稜 角,
    狗 吠 聲 嘩 廟 裏 堂。
  觸 景 詩 提 而 想 棄,
    但 憂 君 閱 這 悲 傷。
  東天哲. 3月19日2012年
Trang Thơ Hán Việt

羅仲霍 – Bài thơ của La Trọng Hoắc

關 前 戎 馬 湖 塵 起,
海 內 風 雲 大 劫 初。
安 得 美 人 共 協 骨,
香 囔 寶 劍 好 隨 餘。
羅仲霍
Quan tiền nhung mã  hồ trần khởi,
Hải nội phong vân đại kiếp sơ.
An đắc mỹ nhân cộng hiệp cốt,
Hương nang bảo kiếm hảo tùy dư
(Dịch Nôm)
Bụi ngựa bậm xe mờ trước cửa,
Giông to bão lớn thổi đầy trời.
Xương này chửa biết cùng ai liệm,
Gươm báu trong bao há để rời.
La Trọng hoắc