Trang Thơ Hán Việt

羅仲霍 – Bài thơ của La Trọng Hoắc

關 前 戎 馬 湖 塵 起,
海 內 風 雲 大 劫 初。
安 得 美 人 共 協 骨,
香 囔 寶 劍 好 隨 餘。
羅仲霍
Quan tiền nhung mã  hồ trần khởi,
Hải nội phong vân đại kiếp sơ.
An đắc mỹ nhân cộng hiệp cốt,
Hương nang bảo kiếm hảo tùy dư
(Dịch Nôm)
Bụi ngựa bậm xe mờ trước cửa,
Giông to bão lớn thổi đầy trời.
Xương này chửa biết cùng ai liệm,
Gươm báu trong bao há để rời.
La Trọng hoắc