Trang Thơ Hán Việt

清平調 詞(三首) Thanh Bình Điệu (Ba bài)

其一

雲想衣裳花想容
春風拂檻露華濃
若非群玉山頭見
會向瑤臺月下逢
 
其二
一枝農艷露凝香
雲雨巫山枉斷腸
借問漢宮誰得似
可憐飛燕倚新妝
 
其三
名花傾國兩相歡
長得君王帶笑看
解釋春風無限恨
沈香亭北倚欄干
 

 

Chuyển ngữ:
Thanh Bình Điệu, (Từ Tam Thủ):

(Kỳ 1)
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Diêu Đài nguyệt hạ phùng.

(Kỳ 2)
Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương,
Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường.
Tá vấn Hán cung thùy đắc tự,
Khả lân Phi Yến ỷ tân trang.

(Kỳ 3)
Danh hoa khuynh quốc lưởng tương hoan,
Trưởng đắc Quân Vương đới tiếu khán.
Giải thích xuân phong vô hạn hận,
Trầm hương Đình Bắc ỷ lan can.

Lý Bạch

==================================

Phóng Dịch
3 Bài Thanh Bình Điệu:

Bài Nhất
Mây tợ xiêm y, hoa tựa nàng,

Hột sương ngào ngạt, gió xuân sang.
Nhớ trên núi Ngọc ta từng gặp ?
Dưới ánh trăng ngà, hẹn đá vàng.

Bài Nhì
Đóa hồng diễm lệ ngạt ngào hương,
Mưa gió Vu Sơn luống đoạn trường.
Dám hỏi Hán cung ai sánh kịp?
Thương thay! Phi Yến khó so dường.

Bài Ba
Khuynh thành sắc nước đẹp duyên đôi,

Thỏa dạ Quân Vương chỉ nụ cười.
Mang gió xuân về xua nỗi muộn,
Đình Trầm hai bóng tựa lưng ngồi.

Đông Thiên Triết.