Sử Liệu

Sự Tích Đằng Vương Các 滕王閣序 :

Đằng Vương các nằm ở phía tây bắc Nam Xương, bờ đông sông Cám Giang. Được Lý Nguyên Anh (con trai của Đường Cao Tổ Lý Uyên, em của Đường Thái Tông Lý Thế Dân) cho xây dựng vào năm Vĩnh Huy thứ 4 (năm 653) thời nhà Đường. Năm 652 Lý Nguyên Anh được điều đến Tô Châu để nhậm chức Thứ Sử, ông sai Đô Đốc Hồng Châu xây dựng cái Các này để làm chỗ ở. Do Lý Nguyên Anh được phong là “Đằng Vương”, cho nên cái Các này được gọi là Đằng Vương Các 滕王閣, Các này tọa lạc ở bên sông Tầm Dương. Khoảng 20 năm sau, đô đốc Hồng Châu là Diêm Bá Dư, thường được gọi là Diêm Công, cho trùng tu Các. Sau khi hoàn thành công việc, ông cho mời các văn, thi sĩ đến sáng tác thơ văn để làm kỷ niệm. Lúc bấy giờ, Vương Bột là một thanh niên tài hoa hơn người, nhân lúc đi thăm cha làm Thứ Sử ở đất Giao Châu, khi thuyền đến bến Mã Dương, nghe tin Diêm Đô Đốc mở tiệc lớn mời văn nhân, thi sĩ khắp nơi, Bột muốn đến dự. Đáng lý thuyền phải đi thêm ba ngày nữa mới đến được Đằng Vương Các, nhưng may nhờ hôm ấy có gió thuận, nên Vương Bột đã đến nơi chỉ trong một đêm, do đó cũng kịp lúc được vào dự yến tiệc. Thật ra, lúc ấy Diêm Dô Đốc muốn khoe khoang tài văn chương lỗi lạc của người nhà. Nhưng không ngờ gặp phải một tân khách trẻ tuổi nhất, (lúc bấy giờ chỉ mới 15 tuổi)  lại làm dược bài thơ hay nhất, có câu sau đây được mọi người thán phục thiên tài: ( Lạc Hà Dử Cô Vụ Tề Phi; Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc) , ”, có nghĩa là: Ráng chiều cùng cò trắng đều bay, Màu nước với da trời cùng một sắc. Từ đó, danh của Vương Bột nổi như cồn, cho nên có câu thơ tán dương như sau: “Thời Lai Phong Tống Đằng Vương Các 時來風送滕王閣. Nghĩa là : thời vận đã tới nên mới có gió đưa (chàng) đến gác Đằng Vương Các cho kịp lúc.

Tài Liệu tham khảo: Wikipedia.  
Thành Ngữ Điển Tích, Danh Nhân Từ Diển