Trang Thơ Hán Việt

泣 國 Khấp Quốc

泣 國

緣 何 兩 島 其 無 見,
是 否 圖 謀 貢 北 京。
賣 國 貪 官 羣 聚 犬, 
拔 刀 斬 汝 不 容 情。

東天哲. 12/5/2018

Chuyển Ngữ:
Khấp Quốc
Duyên hà lưởng đảo kỳ vô kiến!
Thị phủ đồ mưu cống Bắc Kinh?      
Mại quốc tham quan quần tụ khuyển, 
Bạt đao trảm nhữ bất dung tình.
Phóng Dịch:
Khóc Nước
Cớ sao hai đảo nhìn không thấy!
Chẳng phải làm quà hiến Bắc Kinh?
Bán nước tham quan bầy chó dại,
Chém bây, đao xuất chẳng dung tình.
ĐôngThiênTriết. 12/05/18