Trang Thơ Hán Việt

七旬壽紀念日- Thất Tuần Thọ Kỷ Niệm Nhật

七旬壽紀念

人  生  七  拾  古  来  稀,
天  賜  身  康  壽  滿  期。
賦  酒  茶  詩  消  遣  趣,
望  雲  心  痛  故  鄉  悲。

東 天 哲  

Tht Tun Th Kỉ Niệm Nht
Nhân sinh thất thp c lai hy, (*)
Thiên t
thân khang th mãn kỳ.
Phú t
u trà thi tiêu khin thú,
V
ng vân tâm thng c hươ
ng bi.
Phng Dch :
K
Nim Tht Tun Th

Rng tui by mươi được my ngưởi,
Tr
i ban thân khe, sng vui tươi.
R
ượu trà thi phú làm tiêu khiển,
Xót d
nhìn mây nh nước tôi!.

Đông Thiên Triết 
(*)-cổ ngữ