Trang Thơ Hán Việt

茂戌新年開筆 Mậu Tuất Tân Niên Khai Bút

茂戌新年開筆
新 年 開 筆 自 更 頭, 
酒 醉 流 連 馬 上 駒.
魄 已 張 弓 詩 化 玉,
魂 才 拔 劍 賦 成 珠.
麒 麟 鼓 舞 梅 長 發,
鞭 砲 歌 吟 曲 好 逑.
夢 裡 中 佳 人 絕 色,
和 予 整 夜 奏 深 樓.
東天哲.
2月15日2018年
Chuyển Ngữ:
M
ậu Tuất Tân Niên Khai Bút

Tân niên khai bút tự canh đầu,
Tửu túy lưu liên mã thượng câu.
Phách dĩ trương cung, thi hóa ngọc,
Hồn tài bạt kiếm, phú thành châu.
Kỳ lân cổ vũ, mai trường phát,
Tiên pháo ca ngâm, khúc hảo cầu.
Mộng lý trung, giai nhân tuyệt sắc,
Hòa dư chỉnh dạ tấu thâm lầu.
Phỏng Dịch :
Khai Bút Đầu Năm Mậu Tuất 

T
ết nầy khai bút tự canh đầu,
Mà đã say mèm c
ưỡi vó câu.
Phách m
ới giương cung, thi nhả ngọc,
H
ồn vừa tuốt kiếm, phú phun châu.
Lân theo tr
ống thúc, hoa mai trổ,
Pháo n
ổ thơ ngâm, tiếng nhạc chầu.
Trong gi
ấc hòe, giai nhân tuyệt sắc,
Cùng ta múa hát su
ốt đêm thâu.

Đông Thiên Triết
Mậu Tuất niên. Feb/15/2018