Trang Thơ Hán Việt

春 思 Xuân Tư

春   思
六 拾 年 過 否 泰 去
春 風 吹 到 蠶 紛 緒
思 鄕 除 夕 看 梅 開
揮 劍 斬 愁 頭 白 慮
東 天 哲
(Chuyển Ngữ)
Xuân Tư

Lục Thập niên qua Bĩ Thái khứ,
Xuân phong xuy đáo tàm phân tự.
Tư hương trừ tịch khán mai khai,
Huy kiếm trảm sầu, đầu bạch lự.

(Giảng Nôm):

Sáu mươi tuổi đời vinh nhục trải qua,
Lại đón thêm mùa Xuân sang, lòng như tơ tằm rối.
Nhìn hoa Mai nở trong đêm Giao Thừa mà nhớ Nước,
Tuốt kiếm chặt cơn sầu, nhưng mái đầu điểm bạc vì lo âu.

(Diễn dịch Nôm) :
Xuân Tư

Vinh nhục trong đời Sáu Chục năm,
Xuân về ươm kén rối tơ tằm.
Giao Thừa nhớ Nước nhìn mai nở,
Vung kiếm trảm sầu, tóc bạc râm.

Đông Thiên Triết