Trang Thơ Hán Việt

尋隱者不遇 Tầm Ẩn Giả Bất Ngộ

松下問童子,

言師採藥去。

只在此山中,  

雲深不知處。

Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn sư thải dược khứ
Chỉ tại thử san trung
Vân thâm bất tri xứ

Giả Đảo

(Diễn Nôm Thể Lục Bát)

Tìm Người Ở Ẩn Không Gặp

Hỏi đồng tử dưới cây tùng,
Rằng Thầy hái thuốc lên rừng bao lâu ?
Hay Thầy còn ở núi sâu.?
Mây mù che khuất biết đâu mà tìm !

Đông Thiên Triết